Ini Orang Yang Berhak dan Haram Menerima Zakat

 • Post author:
 • Post category:Artikel
 • Post comments:0 Comments

RamadhanBerbagi.id – Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.

Yang berhak menerima zakat

Di dalam Surat ke-9 Attaubah ayat 60 disebut dengan yang sodaqoh yang wajib disebut zakat

Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam yang wajib ditunaikan

Terdapat delapan asnaf yang berhak menerima zakat.

 1. Orang fakir atau orang melarat yaitu orang yang amat sengsara hidupnya tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya
 2. Orang miskin yang berlainan dengan orang fakir. Ia mempunyai penghasilan dan pekerja tetap tetapi dalam keadaan kekurangan. Penghasilannya tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.
 3. Amil zakat. Panitia zakat dipilih untuk mengumpulkan zakat dan membagikan zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya.
 4. Mualaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya terbagi atas tiga bagian. Orang yang baru masuk Islam dan hatinya masih bimbang harus didekati dengan memberikan zakat. orang yang baru masuk Islam dan Ia mempunyai kedudukan terhormat diberikan zakat untuk menarik yang lainnya masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam ia akan memerangi orang kafir atau mengambil zakat dari orang yang menolak mengeluarkan zakat.
 5. Hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan diri dari majikannya dengan tebusan uang. Dalam hal ini mencakup juga seorang muslim yang ditawan oleh orang kafir atau seorang muslim yang tidak bisa bebas dari penjara karena harus membayar
 6. Orang yang berhutang karena untuk kepentingan pribadi yang Bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam atau kemaslahatan umum seperti membangun mesjid atau Yayasan Islam maka dibayar hutangnya dengan zakat walaupun ia mampu membayarnya
 7. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah tapi inilah tanpa gaji dan imbalan demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin.
 8. Ibnu Sabil yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri Rantau lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanan
Zakat untuk mensucikan harta kita

Golongan yang haram menerima zakat

 1. Orang kafir atau musyrik
 2. Orang tua ayah ibu dan anak termasuk kakek nenek dan cucu
 3. Istri, karena nafkahnya wajib bagi suami
 4. Orang kaya dan orang yang mampu bekerja
 5. Keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib.

Dari Abdul Muthalib Bin rabi’ah Bin Harks sesungguhnya shodaqoh zakat itu adalah kotoran manusia, sesungguhnya Ia tidak halal (haram) bagi Muhammad dan bagi sanak keluarganya. ( HR Muslim)

Keturunan dengan garis ke atas ibu-bapak nenek kakek dan keturunan garis kebawah anak perempuan anak laki-laki itu perempuan cucu laki-laki ti berhak menerima zakat sesuai surat 9 Attaubah ayat 60.

Namun jika mereka sengsara tetap kita bertanggung jawab

Allah mengaturnya sesuai surat Al Baqarah ayat 215 yang disebut infak. Termasuk yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kita seperti pembantu rumah tangga supir, karyawan kita dan sebagainya tidak berhak menerima zakat fitrah.

 Allah menggugurkan sebagai berikut ibu-bapak kaum kerabat anak yatim orang miskin orang dalam perjalanan ibnusabil  kerabat dimaksud adalah saudara dekat, teman dekat, tetangga dekat dan sebagainya bila mereka fakir atau miskin maka termasuk 8 asnab

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan infaq, Jawablah apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak kaum kerabat anak-anak yatim orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan apa saja kebaikan yang kamu buat maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (QS Al BAqoroh:215)

Leave a Reply