Inilah Golongan Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

Sebelum Ramadhan ini berakhir kita semua harus memastikan telah menunaikan zakat fitrah terlebih dahulu, zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban zakat bagi setiap muslim. Seperti yang diketahui bersama zakat merupakan salah satu rukun islam, dimana setiap muslim harus berupaya untuk menegakkannya sebagai upaya menyempurnakan keislaman dalam dirinya serta mensyiarkan islam itu sendiri.

Sebagai ibadah sosial yang erat kaitannya dengan orang lain, zakat  memiliki banyak manfaat baik bagi muzzaki (orang yang menunaikan zakat) maupun bagi para penerima manfaat dari zakat tersebut.

Sebagai instrument yang masuk kepada rukun islam, zakat tentunya memiliki aturan-aturan yang mengikat dari segi ilmu fiqihnya. Mulai dari ketika kita akan menunaikan zakat hingga  berakhir pada proses penyalurannya. Semuanya sudah jelas diatur dalam ajaran islam yang mengikat tersebut. Adapun aturan-aturan yang mengikat pada dasarnya bukanlah untuk memberatkan kaum muslimin, melainkan merupakan kasih sayang dari Allah agar kita tidak berlaku semena-mena atau dzhalim kepada diri sendiri maupun orang lain.

Selama ini kita semua sudah mengenal bahkan mengimani bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang telah memehui syarat. Lalu sudahkan kita mengetahui secara rinci siapa saja orang yang berhak menerima zakat sebagaimana yang terkadang dalam QS. At-Taubah : 60 sebagai berikut.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat 8 golongan diantaranya sebagai berikut.

1.Fakir

Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan, sehingga ia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.

2. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, namun harta tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar untuk hidupnya.

3. Amil Zakat

Pada pelaksanaan zakat, kita semua mengenal yang namanya Amil Zakat, dimana tugasnya adalah mengumpulkan sampai menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain mengumpulkan dan menyalurkan zakat, Amil juga berhak menerima harta yang terkumpul dari zakat tersebut.

4. Mu’allaf

Mu’allaf yaitu sekelompok orang yang baru masuk islam dan dirasa masih lemah keimanan dalam dirinya. Adapun tujuan dari pemberian zakat kepada mualaf diantaranya untuk menguatkan keimanan dalam dirinya, menambah semangat keislamannya serta membuktikan bahwa ia sangat dicintai oleh umat islam yang lainnya sehingga ia tidak merasa sia-sia dengan pilihannya untuk masuk islam.

5. Riqab ( Hamba Sahaya)

Riqab adalah seorang hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya dari tuannya. Artinya seorang budak yang dijanjikan akan dibebaskan atau dimerdekakan oleh tuannya setelah membayar sejumlah tertentu dan termasuk juga seorang budak yang tidak pernah dijanjikan kemerdekaan atasnya sama sekali.

6. Gharimin (Orang yang banyak utang)

Gharimin atau orang yang banyak utang dan ia tidak mampu untuk membayarnya karena ia telah jatuh miskin. Adapun sebab-sebabnya bisa jadi dikarenakan adanya musibah, bencana, wabah ataupun dikarenakan ia bangkrut. Adapun salah satu syarat dari gharimin ialah hutangnya tidak ditimbulkan atau disebabkan oleh kemaksiatan dirinya.

7. Fi sabilillah

Yang dimaksud dari Fi sabilillah ialah orang yang berjuang dijalan Allah dalam makna yang luas, artinya fisabilillah bukan hanya orang yang berjuang dimedan peperangan, melainkan juga orang yang berjuang menegakan kalimat tauhid serta menyampaikan kebenaran islam keseluh penduduk dunia.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil ialah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal atau dana dalam perjalannya tersebut. adapun perjalanan yang dimaksud ialah perjalanan yang dianjurkan oleh Agama bukanlah perjalanan yang ditujukan untuk kemaksiatan dan dosa.

Diatas adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, adapun pada bulan ramadhan ini seluruh kaum muslimin diwajibkan membayar zakat fitrah sebelum datangnya hari raya idul fitri. Hal itu sesuai dengan sabda nabi saw. sebagai berikut.

Berzakat merupakan kewajiban setiap muslim, termasuk didalamnya zaklat fitrah yang salah satu keutamaannya adalah mensucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa kita selama satu bulan. Yuk Berzakat di Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur.

Leave a Reply